Kontakty Ke stažení
WI-CZ Subsidiary Header

Podmínky používání

Kontakt

Podmínky používání

Podmínky používání softwaru Witzenmann Flexperte

1. Autorské právo a také veškerá současná a budoucí obchodní práva ochrany softwaru resp. jeho technického obsahu má výhradně Witzenmann GmbH.
Uživateli je software přenechán k nevýhradnímu, časově neomezenému užívání. Není dovoleno kopírovat software nad rámec § 69 e zákona o autorském právu (s výjimkou zhotovení bezpečnostní kopie), měnit jej, dekompilovat, disasemblovat, dekódovat, vytvářet ze softwaru díla odvozená, vybírat z něj určité části nebo jej jakýmkoli způsobem nějak pozměňovat. Šíření třetím osobám je možné jen se zřeknutím se vlastního využívání.
Software nesmí být pronajímán třetím osobám, prodáván nebo jiným způsobem obchodně využíván bez výslovného povolení společnosti Witzenmann GmbH.

2. Informace uložené v softwaru a grafická znázornění slouží samotnému popisu daných produktů a pozbývají svoji platnost se změnou zde zobrazených produktů, resp. příslušné technické dokumentace, nejpozději však s vydáním nové verze software.
Informace uložené v softwaru a grafická znázornění nejsou určena pro čistě konstrukční nebo vývojové účely uživatele a nelze je převádět na součásti stejné nebo podobné konstrukce jiných výrobců.
Byla učiněna veškerá opatření, aby byla zaručena kompatibilita softwaru s námi uvedenými systémovými požadavky. Software byl vytvořen prostřednictvím programu vyhledávajícího viry aktuálního v době vytváření.

3. Společnost Witzenmann GmbH neposkytuje z těchto důvodů žádnou záruku a neručí za to, že software, resp. v něm obsažené technické údaje a informace se budou hodit pro všechny účely zamýšlené uživatelem nebo že bude software bezchybně pracovat ve všech případech užití a ve všech uživatelských prostředích a že neobsahuje žádné viry, které v době použití aktuálního programu na vyhledávání virů nemohly být rozpoznány. Nárok na náhradu jakýchkoli škod, ať již z jakéhokoli právního důvodu, zejména v případě ztráty dat nebo jiných nepřímých škod, je vyloučen, pokud škoda nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí společností Witzenmann GmbH, resp. jejími vedoucími zaměstnanci nebo pomocníky nebo se dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku povinně ručí.

4. Podmínky užívání zůstávají i v případě právní neúčinnosti jednotlivých bodů ve svých ostatních částech závazné.
Právo užívání zaniká, pokud uživatel zde uvedené podmínky užívání nedodržuje nebo s nimi nesouhlasí. V případě ukončení užívání je uživatel povinen smazat popř. zničit software, resp. veškeré bezpečnostní kopie obdrženého software.
Uživatel ručí za veškeré škody, které společnosti Witzenmann GmbH vzniknou porušením těchto podmínek užívání.
Pro všechny právní vztahy mezi společností Witzenmann GmbH a uživatelem na základě těchto podmínek užívání platí výhradně právo Spolkové republiky Německo rozhodné pro právní vztahy mezi tuzemskými stranami.

© Witzenmann GmbH 2013